Cookie beleid R.K.V.V. Dommelen

De website van R.K.V.V. Dommelen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributiereglement

Contributiereglement

                                                                                                                              

                                                                                                                                   Contributiereglement RKVV Dommelen seizoen 2019-2020       

                                                                                                                       

 

Artikel 1 – Aanmelden lidmaatschap                                    

1.1
Het aanmelden bij RKVV Dommelen (de vereniging) kan via de website van RKVV Dommelen (http://rkvvdommelen.nl). Onder het kopje “Lid worden”  kan aanmeldformulier worden gedownload bij “dit formulier”.

1.2
Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in te scannen te mailen naar: [email protected]        

1.3
Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB is het lid contributie verschuldigd. Voor diegenen die gedurende het voetbalseizoen lid worden, zal de contributie naar rato verschuldigd zijn.

1.4
Bij de plaatsing als nieuw lid is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag wordt bij de aanmelding in rekening gebracht via automatische incasso.

1.5
Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen dat hij of zij akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement, dat ter inzage is gepubliceerd op de website van RKVV Dommelen.

1.6
Binnen twee weken na het insturen van het aanmeldformulier ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur een ontvangstbevestiging per email en informatie over het plaatsen op een wachtlijst of in een team. De aanmelding is pas officieel na deze ontvangstbevestiging.

1.7
Het bestuur kan de toetreding van een lid met reden omkleed weigeren.

Artikel 2 – Wijzigingen gegevens lid

2.1
Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adresgegevens en wijzigingen in (bank)rekeningnummers te melden aan de ledenadministratie. Dit is mogelijk door een mailtje te sturen naar; [email protected]

 Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op het betreffende lid worden verhaald.

 

Artikel 3 – Contributie

3.1
Onder contributie wordt verstaan: de jaarlijkse / halfjaarlijkse bijdrage, te voldoen in één of twee termijnen via automatische incasso. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributiebedragen zijn gepubliceerd op de website van RKVV Dommelen (http://rkvvdomnmelen.nl).

3.2
Onder entreegeld wordt verstaan de eenmalige bijdrage welke verschuldigd is op het moment van lid worden van RKVV Dommelen.

 

Artikel 4 – Wijze van betaling

4.1
De contributieverplichtingen kunnen alleen via automatische incasso worden voldaan. Betalingen via automatische incasso wordt een of twee keer per jaar automatisch afgeschreven. De vereniging verstrekt ten behoeve van de automatische incasso een formulier door middel waarvan leden de vereniging doorlopend dienen te machtigen tot het incasseren van de contributie.

4.2
Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend contributie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1, en eenmalig entreegeld zoals bedoeld in artikel 3 lid 2. te incasseren middels automatische incasso. Zonder volledig ingevulde en ondertekende machtiging is plaatsing op de wachtlijst of inschrijven als spelend lid niet mogelijk.

4.3
Rondom eind september en eind januari zal de automatische incasso worden afgeschreven. De leden die nog geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een contributienota zodat de betaling via internetbankieren voldaan kan worden. De vervaldatum wordt gesteld op vijftien dagen na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.

4.4
Indien de bank de afgeschreven gelden om wat voor reden dan ook storneert, zal de vereniging een contributienota, plus €15,- administratiekosten, verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn of haar contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.

Artikel 5 – Opzegging lidmaatschap

5.1
Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 15 juni van het lopende voetbalseizoen te geschieden. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap automatisch door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.

5.2
Opzegging kan uitsluitend via de website gedaan worden (http://rkvvdommelen.nl). De ledenadministratie verzendt per e-mail een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap dient de, door de ledenadministratie via email verzonden bevestiging,  het lid tot bewijs van daadwerkelijke opzegging.

5.3
Opzegging gedurende het verenigingsjaar is niet mogelijk, een lid blijft de contributie bijdrage te allen tijde geheel verschuldigd.

Artikel 6 – Te late betaling

6.1
In geval van te late betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde een boete van € 15,- alsmede administratie, rente- en incassokosten verschuldigd.

6.2
Leden die 2 maanden na aanbieding van de contributienota nog niet betaald hebben, kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur van de vereniging. Dit betekent dat het lid per direct uitgesloten is van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. De penningmeester geeft dit door aan betrokken begeleiding en kaderleden. Deze leden zijn pas speelgerechtigd wanneer zij hun betalingsverplichting, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, hebben voldaan.

6.3
Leden die 3 maanden na aanbieding van de contributienota nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan, kunnen door het bestuur worden geroyeerd. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, verschuldigd.

6.4
Royementen om deze reden leidt automatisch tot opzegging van het lidmaatschap van de KNVB en sluit de mogelijkheid van overschrijving naar een andere vereniging uit voor een periode van 3 jaar.

6.5
Het bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 20% van het te incasseren bedrag of wanneer de werkelijke kosten hoger zijn op de feitelijk gemaakte kosten, naast de boete zoals genoemd in artikel 6 lid 1.

 

 

Artikel 7 – Boetes

7.1
Boetes welke aan een speler persoonlijk of aan het team waarin hij of zij speelt, door de KNVB zijn opgelegd, worden aan de betreffende speler doorberekend. Inning van de boete gebeurt door middel van automatische incasso.

7.2
Leden die aan RKVV Dommelen een machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven, machtigen de vereniging tevens voor het innen van boetes en administratiekosten die door de KNVB zijn opgelegd.
a. Leden die aan RKVV Dommelen nog geen machtiging hebben afgegeven ontvangen voor iedere boete die door de KNVB is opgelegd een factuur met een toeslag van € 2,00. Bij het sturen van een herinnering van in gebreke stelling wordt een extra toeslag van € 2,00 in rekening gebracht.
b. Indien de boete binnen twee weken niet is voldaan, is onverkort artikel 6 van toepassing.

Artikel 8 – Overschrijving andere vereniging

8.1
RKVV Dommelen werkt mee aan overschrijving naar een andere vereniging met inachtneming van de door de KNVB gestelde kaders en termijnen en onder de voorwaarde dat er geen contributieschuld is, eventueel openstaande boetes zijn voldaan alle verplichtingen zijn nagekomen.

Artikel 9 – Hardheidsclausule


9.1
Blessures geven geen recht op contributierestitutie. Indien een lid door een (langdurige) ziekte of ongeval met een lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de contributie gerestitueerd worden. Hiertoe dient het betreffende lid een schriftelijk verzoek met motivatie en bewijslast in te dienen bij de ledenadministratie die het verzoek toetst aan het contributiereglement en het verzoek na toetsing aan het bestuur voorlegt. Het Bestuur neemt hier een besluit in, dit besluit is onbetwistbaar.

Artikel 10 – Reglementswijziging


10.1
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering van de vereniging.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!